Naujienos

 Lazdiju herbas1    Lazdijų rajono savivaldybės administracija


Skelbia konkursą Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti (PA koeficientas 10,2)

Pareigybės paskirtis:

– vadovauti Lazdijų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir atsakyti už jos bibliotekinę, informacinę, mokslinę, administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą

  Kvalifikaciniai reikalavimai:

  – turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

  – mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

  – turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas: strateginio valdymo; lyderystės; bibliotekos struktūros, procesų, išteklių valdymo.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos (2022-01-24, skelbimo Nr. 76645).    

 

Informacija atnaujinta 2022-01-26 09:28
 
Renginio pavadinimas 
 
Data 
 
Rengėjas 
 
Institucijos adresas
1. Paroda ,,Lietuviškų patarlių ir priežodžių vėrinėlis”   02.07-02.24   Kučiūnų biblioteka   Vilties g. 4, Kučiūnų k.
2. Knygelės ,,Gražiausias lietuviškas žodis” gaminimas (1-4 kl.)   02.21
10.00 val.
  Kučiūnų biblioteka   Vilties g. 4, Kučiūnų k.
3. Sakmių, padavimų, legendų apie Dzūkiją paroda ,,Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos” (M. Kudarauskaitė)   02.21-03.15   Veisiejų miesto biblioteka   Vytauto g. 47,Veisiejai
4. B. Brazdžionio ir K. Bradūno poezijos skaitymai „Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva”    02.22
15.00 val.
  Kapčiamiesčio biblioteka    Taikos g. 11, Kapčiamiestis
5. Kūrybinės veiklos, skirtos Bernardo Brazdžionio gyvenimui ir kūrybai   02.24
14.00 val.
  Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka   Seinų g. 1. Lazdijai 
6. Popietė vaikučiams „Gražiausi lietuviški žodžiai-Tau Lietuva”    02.24
10.00 val.
  Šventežerio biblioteka   Simno g.3, Šventežeris
7. Meninio skaitymo-konkursas ,,Išmok mylėti žodžius“   02.25
15.00 val.
  Varnėnų biblioteka   Liepų g.21 Varnėnai
8.  Viktorina „Ką aš žinau apie savo gimtąją kalbą?“     02.28
15.00 val.
  Teizų biblioteka   Tiesioji g.33, Teizų k.
9. Teatralizuoti garsiniai skaitymai „Šakar Makar“, skirti  lietuvių kalbos dienai paminėti.   03.09
12.00 val. 
  Lazdijų viešoji biblioteka, Vaikų skyrius    Seinų g. 1. Lazdijai
10. Teatralizuoti garsiniai skaitymai „Šakar Makar“, skirti  lietuvių kalbos dienai paminėti.   03.09
13.00 val.
  Aštriosios Kirsnos biblioteka   Dzūkų g. 2, Dzūkų k., A. Kirsnos biblioteka 
11. Skaitymo popietė ,,Linksmosios lietuvių pasakos’’   03.09
14.00 val.
  Verstaminų biblioteka   Mokyklos g., 29  Verstaminai 
12. Paroda ,,Lietuviško žodžio atgarsiai”   03.14 - 28   Būdviečio biblioteka   Mokyklos g. 3, Būdvietis 
13. ,,Pasivaikščiojimai knygnešių pėdomis”    03.16 
10.00 val.
  Kučiūnų biblioteka    Vilties g. 4, Kučiūnų k. 
14. Knygrišystės edukacija: knygelių bei skirtukų gamyba ,,Gražiausi lietuviški žodžiai mano knygelėje”   03.16
14.00 val.
  Veisiejų miesto biblioteka.   Vytauto g.7, Veisiejai
15. Kūrybinės veiklos, skirtos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyvenimui ir kūrybai   03.17
14.00 val.
  Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka    Seinų g. 1. Lazdijai 
16. Valandėlė vaikams, kalbėjimas dzūkų tarme, papročiai, posakiai, dainos „Aš esu dzūkas”   03.17
10.00 val. 
  Kapčiamiesčio biblioteka   Taikos g. 11,
Kapčiamiestis
17. Protmūšis suaugusiems ,,Žodžiai kaip daiktai’’   03.22
15.00 val.
  Metelių biblioteka   Ežero g.5,  Meteliai
18. A. Surdokienės kūrybos skaitymai „Gyvenimas – sava kalba, mintimis, jausmais išreikštas grožis“    03.29
15.00 val. 
  Rudaminos biblioteka    Karaliaus Mindaugo g.14, Rudamina 
19. „Literatūriniai pietūs su krašto kūrėjais. Pavasaris“    03.31
12.00 val.
  Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka   Seinų g. 1. Lazdijai
20. „Eilėraščio perlų karoliai“’.
Linos Marcinkevičienės kūryba
  04.14
11.00 val.
  Naujosios Kirsnos biblioteka    Mokyklos 4, N. Kirsna
21.

Popietė vaikams ,,Mįslės, patarlės ir priežodžiai’’ 

  05.10 15.30val.   Krosnos biblioteka   Alytaus g, 53, Krosna
22. Poezijos popietė ,,Pavasaris kalba meilės eilėmis“ skirtas šv. Mildos dienai ir Lietuvių kalbos dienai    05.12
15.00 val.
  Seiliūnų biblioteka   Dzūkų g. 2, Dzūkų k., A. Kirsnos biblioteka
23. Literatūrinė - muzikinė popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“   05.19
14.00 val.
  Šeštokų biblioteka   Dzūkų g.19, Šeštokai 
24. „Mano mintys posmais pavirtę”- poezijos pavasaris Kapčiamiestyje   05.26
15.00 val.
  Kapčiamiesčio biblioteka   Taikos g. 11, Kapčiamiestis

2022-01-03

esfivp logo pilkas 1024x396

Projekto tikslas
: Pagerinti Laisvės kovų muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus.

Tikslinės grupės: Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai (vietiniai lankytojai). Pagrindinės amžiaus grupės, į kurias muziejus orientuojasi Lazdijų mieste ir rajone: vaikai ir jaunimas iki 14 metų, jaunimas nuo 15 iki 29 metų, suaugusieji nuo 30 iki 64 metų ir senyvo amžiaus asmenys nuo 65 metų amžiaus ir daugiau. Taip pat orientuojamasi į Alytaus regiono gyventojus (regioniai lankytojai), Lietuvos gyventojus (nacionaliniai lankytojai), lankytojus iš užsienio. Išskiriama ir kultūrinio, pažintinio turizmo paslaugų teikėjai.

Projekto rezultatas: projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas, esantis Vytauto g. 18, Lazdijuose, kurio I aukšte bus įrengta lankytojams patogi ir patraukli muziejaus aplinka: lankytojų priimamasis su ekspozicijų detalėmis sudominančiomis muziejaus ekspozicijomis, konferencijų salė, kabinetai muziejaus darbuotojams, II (palėpės) aukšte visa erdvė bus skirta ekspozicijoms.

Rekonstravus pastatą, esantį Vytauto g. 18, Lazdijuose ir į jį perkėlus Laisvės kovų muziejų, pirmiausia tikimasi užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikius, ypač moksleivių, vietinių gyventojų ir visų besidominčių ir neabejingų Lazdijų rajone vykusių Laisvės kovų istorijai. Tikimasi, kad atsinaujinęs muziejus paskatins muziejuje apsilankyti ir istorija mažiau besidominčius lankytojus, kurie sudalyvavę edukacinėse programose, aplankę muziejaus ekspozicijas norės čia sugrįžti ir pasidomėti Lazdijų krašto ir Lietuvos istorija išsamiau. Atsinaujinęs muziejus paskatins regioninius, nacionalinius ir užsienio lankytojus aplankyti atsinaujinusiame muziejuje įrengtas ekspozicijas, sudalyvauti kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose. Atnaujinus muziejinę ir ekspozicinę įrangą, muziejaus darbuotojai turės galimybes suorganizuoti daugiau įvairesnių renginių ir taip pritraukti daugiau lankytojų.

Bendra projekto vertė – 451088,60 Eur, iš jų: ES struktūrinių fondų lėšos – 278729,28 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 172359,30 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-05-11

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-12-31

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimui naudojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybė biudžeto lėšos.

Informaciją pateikė
Irena Eimanavičienė
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir
investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Mob. tel. 8 612 08671
El. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2022-01-14 15:40

We are informing you that this site is using cookies.