Naujienos

Įstaigos pavadinimas – Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Seinų g. 1, Lazdijai. El. paštas lazdijubiblioteka@rsvb.lt (Tel. pasiteirauti 8 318 52977, 8 671 98318)
Pareigybės pavadinimas – vyriausiasis buhalteris. Pareigybės lygis – B, pareiginės algos koeficientas – 6,40 – 7,00.
Darbo krūvis – 1 et. 40 val. per savaitę.
Darbo pobūdis:
1. Apskaitos dokumentų tvarkymas;
2. Mokestinių, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rengimas;
3. Piniginių srautų valdymas;
4. Finansų strateginio plano, biudžeto prognozių sudarymas;
5. Finansų kontrolė;
6. Faktinių ir planuojamų finansinės veiklos rezultatų analizė;
7. Kitos su buhalterine apskaita susijusios užduotys.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, buhalterio ar finansininko profesinę kvalifikaciją.
2. Išmanyti buhalterinės apskaitos įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
3. Mokėti dirbti kompiuteriu: Microsoft Office (Word, Excel) programomis, turėti gerus raštvedybos įgūdžius;
4. Mokėti dirbti su sistema VSAKIS, LOBSTER;
5. Ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis.

Papildomi reikalavimai: gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją bei pokyčius, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, bei metodus. Būtinas atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse ( Nurodytais adresais, stacionariu arba elektroniniu);
2. Asmens dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. Gyvenimo aprašymas (CV);
5. Pretendento anketa;
6. Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar tikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Dokumentų pateikimas:
Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) iki 2020 metų rugsėjo 29 d. įskaitytinai. Informacija apie konkursą skelbiama Lazdijų rajono savivaldybės puslapyje https://www.lazdijai.lt/lit/-konkursai-i-laisvas-pareigas/12249, Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje http://www.rsvb.lt/, Užimtumo tarnybos puslapyje https://uzt.lt/ .

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190622679, ieško
vyresn. bibliotekininko mobiliam darbui su jaunimu, pareiginės algos koeficientas – 5,26.
Veiklos sritys:
- vykdyti mobilų darbą su jaunimu, jaunimo informavimą ir konsultavimą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje;
- planuoti savo veiklą, numatyti veiklos tikslus, uždavinius, ją vertinti ir koreguoti, atsižvelgiant į jaunų žmonių bei visuomenės poreikius; - vykdyti kryptingą ugdomąją mobilią veiklą, orientuotą į kiekvieno jauno žmogaus poreikį, sudarant sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos jo gyvenamoje aplinkoje, kur nėra atvirų jaunimo centrų ar erdvių;
- vykdyti EURODESK veiklą;
- organizuoti stovyklas ir projektus;
- organizuoti renginius, diskusijas, pokalbius jaunimo grupės skaitytojams.

Reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius jaunimo veiklą;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu; turėti raštvedybos pagrindus;
- mokėti vieną užsienio kalbą B1 lygiu.
Dokumentus – gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją – siųsti el. paštu lazdijubiblioteka@rsvb.lt iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefonu Nr. 8 318 52 977 (Asta)

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Zuzanos Urbonaitės knygos „Gyvieji pragare“ pristatymas. Renginyje dalyvaus kraštietis, poetas Juozas Žitkauskas bei knygos autorė Zuzana Urbonaitė.

Zuzanos Urbonaitės knygos

We are informing you that this site is using cookies.