Finansinės ataskaitos

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2017 metus (.pdf)

 
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2016 metus (.pdf)

 ___________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. III ketvirčio:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. II ketvirčio:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. I ketvirčio:

 • Finansinės būklės ataskaita
 • Veiklos rezultatų ataskaita
 • Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
 • Tarpinių finansinių ataskatų rinkinio sutrumpintas 2014 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys su priedais už 2015 metus (.pdf 33 MB).

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2014 metus (.pdf 35 MB).

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2013 metus (.pdf).

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio (.pdf 379 KB).

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 metus:

 • Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas.
 • Finansinės būklės ataskaita
 • Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
 • Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
 • Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
 • Informacija apie išankstinius apmokėjimus.
 • Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.
 • Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
 • Finansavimo sumų likučiai.
 • Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.
 • Veiklos rezultatų ataskaita.
 • Pagrindinės veiklos kitos pajamos.
 • Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos.
 • Pinigų srautų ataskaita.
 • Grynojo turto pokyčių ataskaita.
 • Aiškinamasis raštas.

Ateinantys renginiai